[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2014
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ที่ตั้ง 02 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-509123 : www.ckhos.com


  

ชื่อ : นพ.ทินเทวัญ พุทธลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารงานหน่วยงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885730558

ชื่อ : น.ส.เบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุญเรือง แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลัดดาวัลย์ ปราบนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนริศรา พันธุ์ศิลา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรรณิกา นาควัน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวารีย์ นงนุช
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานงานผู้ป่วยนอก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพอใจ พลพิมพ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางคันธรส ขันเงิน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานงานแพทย์แผนไทย
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานงานแพทย์แผนไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ปุรินรัศน์ ปานเชียงวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฉัตสุกาญจน์ คำภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.อภิญญารัตน์ โปร่งมณี
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
หน้าที่หลัก : นักกายภาพบำบัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานการจัดการ
5 : กลุ่มงานทันตกรรม
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานการพยาบาล
8 : กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
9 : กลุ่มงานงานผู้ป่วยนอก
10 : กลุ่มงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
11 : กลุ่มงานงานแพทย์แผนไทย
12 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
13 : กลุ่มงานประกันฯ
14 : กลุ่มงานกายภาพบำบัด