[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2014
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ที่ตั้ง 02 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-509123 : www.ckhos.com

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/พ.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 97 / )
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/เม.ย./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 147 / )
    สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี2560-2564 รพ.เชียงขวัญ หน้า 135-139 (เอกสารแนบท้าย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 195 / )
    บันทึกข้อความสรุปการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 191 / )
    แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเชียงขวัญ ปีงบประมาณ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 198 / )
    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 163 / )
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 180 / )
    แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 220 / )
    บทบาทพยาบาลโรงพยาบาลเชียงขวัญ2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 116 / )
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ราชกิจจานุเบกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/มี.ค./2563 : ข่าวสารและกิจกรรม
( 96 / )
    โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>