[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2014
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ที่ตั้ง 02 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-509123 : www.ckhos.com

แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธญเธธเธšเธฑเธ•เธดเน€เธซเธ•เธธเธ‰เธธเธเน€เธ‰เธดเธ™
Click ดูประวัติ
นพ.ทินเทวัญ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผู้บริหารงานหน่วยงาน
Click ดูประวัติ
นางพอใจ พลพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานการจัดการ
5 : กลุ่มงานทันตกรรม
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานการพยาบาล
8 : กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
9 : กลุ่มงานงานผู้ป่วยนอก
10 : กลุ่มงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
11 : กลุ่มงานงานแพทย์แผนไทย
12 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
13 : กลุ่มงานประกันฯ
14 : กลุ่มงานกายภาพบำบัด